Právní ustanovení

Základní ustanovení

  1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje výrobků mezi společností TOBUKO CZ, s.r.o.
   Rybná 716/24
   110 00 Praha 1 (dále jen prodávající) a jejími obchodními partnery (dále jen kupující).

   Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří Reklamační řád, a že s nimi souhlasí.

Prodávající

  1. TOBUKO CZ, s.r.o.
   Rybná 716/24
   110 00 Praha 1

Kupující

  1. Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel, tedy fyzická či právnická osoba.

   Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. 

   Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

   Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, a dále předpisy souvisejícími.

   Podnikatelem se rozumí:

   • osoba zapsaná v obchodním rejstříku (především obchodní společnosti)
   • osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění (živnostník zapsaný v živnostenském rejstříku), 
   • osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů (sem patří např. svobodná povolání jako advokacie, úřady apod.), a 
   • osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.

   Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění, a dále i předpisy souvisejícími.
   Individuální smlouva prodávajícího s kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám. 

   Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak. 

   Obchodní místa prodavájícího (dále jen „e-shop“ nebo „e-shopy“, nebo „elektronické obchody“, nebo „elektronických obchodů“) zahrnují tyto doménové jména:

   • www.vceliul.cz
   • www.latkovedvere.cz
   • www.tobuko.cz

Kupní smlouva 

  1. Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na elektronických obchodů. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

   Je-li kupujícím podnikatel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím podnikatelem a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu podnikateli s tímto jeho návrhem.

   Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny soudy České republiky.        

   Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

   Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit.

Bezpečnost a ochrana informací

  1. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě.

   Výjimky:

   • situace související s distribucí a dopravou objednaného zboží (jméno a adresa dodání)
   • či platebním stykem týkajícího se úhrady objednaného zboží 

   Osobní údaje, které jsou poskytnuty kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

Otevírací doba

  1. Objednávky přes elektronické obchody jsou přijímány  NON-STOP

Ceny

  1. Všechny ceny jsou smluvní. V našem e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny.

Objednávání

  1. Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání.

   Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou a všemi dalšími poplatky. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem potvrdí telefonicky / e-mailem cenu a termín dodání. Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám. Pokud kupující s takovouto změnou nesouhlasí, objednávku nepotvrdí a tato není realizována. Je-li kupujícím spotřebitel, musí být u takovéhoto zboží předem seznámen se skutečností, že jde o zboží na objednávku, u něhož k uzavření kupní smlouvy mezi oběma smluvními stranami dojde teprve v okamžiku upřesnění nabídky ze strany prodávajícího.

   Objednávat je možno prostřednictvím elektronických obchodů. E-mailové a telefonické objednávky nebudou akceptovány.

Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je spotřebitel
  1. Kupující spotřebitel má právo v souladu § 53 odstavce 7 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí věci.

   Zboží je kupující spotřebitel povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vracenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s § 458 odstavce 1 občanského zákoníku). Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny do 30 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy kupujícím.

   Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv:

   • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, (a jiné vymezené zákonem),
   • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
   • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího,
   • spočívajících ve hře nebo loterii

   Nevyčištěné zboží nebo jinak znečištěné a neodpovídající hygienickým standardům není prodávající povinen přijmout k reklamaci.

   Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali částka bude odebrána v hotovosti nebo zdali bude čerpána pro další nákup. 

   Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 53 odstavce 7 občanského zákoníku, darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky. 

   V případě odstoupení od smlouvy vrátí dodavatel kupní cenu kupujícímu do deseti (10) pracovních dnů od fyzického vrácení zboží. Nejpozději však do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení kupní smlouvy a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Dodavatel je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vrácení zboží kupujícímu. Dodavatel není povinen vrátit kupní cenu kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží odeslal. Náklady spojené s vrácením zboží nese plně kupující. Náklady spojené s dodáním zboží vrátí dodavatel společně s kupní cenou. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který dodavatel nabízí, vrátí dodavatel částku odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání zboží, který dodavatel nabízí. Pro odstoupení od smlouvy využije kupující formulář, který je ke stažení zde.

Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je podnikatel:
  1. V případě, že kupující je podnikatel, může být kupujícímu nabídnuto náhradní odstoupení od kupní smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruce a aktuální ceně vráceného zboží. Stav zboží je zhodnocen prodávajícím. V případě nedohodnutí podmínek akceptovatelných pro obě strany bude zboží vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady. 

   Při vystavení dobropisu  může být po kupujícím vyžadován občanský průkaz za účelem ochrany vlastnických práv kupujícího. Předložením OP kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů dle bodu II. (osobních údajů ve smyslu § 4 písm. a) zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů).

Platební podmínky

  1. Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

   • platba předem bankovním převodem
   • platba v hotovosti na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce)

   Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

Dodací podmínky

Zasílání přepravní službou v ČR:

   • Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou. Přepravce běžně dodává zásilky kamkoliv do ČR do 24  hodin. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.

Prodej - Slovensko:

 • Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou. Přepravce běžně dodává zásilky kamkoliv do SK do 24  hodin. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.

Kupující, který je podnikatelem, je povinen (kupujícímu, který je spotřebitelem, je tento postup doporučen), aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno bez zbytečného odkladu oznámit e-mailem na adresu info@tobuko.cz a sepsat s dopravcem škodní protokol a tento neprodleně zaslat e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

Záruční podmínky

 1. Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými právními předpisy ČR.  Jako záruční list slouží nákupní doklad.

Práva z vad zboží a jejich reklamace

 1. Práva a podmínky reklamace vad Zboží jsou upraveny v Reklamačním řádu, který je nedílnou součástí těchto OP. Reklamační řád je umístěn v patičce internetových obchodů.

  V případě, že se nepodařilo vyřešit reklamaci vad zboží přímo s prodávajícím, má kupující možnost obrátit se návrhem na řešení sporu v rámci mimosoudního řízení na Českou obchodní inspekcí http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/ Návrh může být podán nejpozději do 1 roku ode dne, kdy kupující kontaktoval druhou stranu za účelem řešení sporu. Řízení je bezplatné a své náklady si zpravidla hradí strany samy. Prodávající budeme mít možnost se do 15 dnů k návrhu kupujícího vyjádřit a oznámit, jestli se řízení zúčastní. Lhůta pro vyřízení mimosoudního řešení by u většiny případů neměla překročit 90 dní. Spor je možno řešit též on-line prostřednictvím k tomu určené ADR platformy adr.coi.cz/cs.

  Více informaci o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů naleznete na http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/.

Závěrečná ustanovení

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 10.02.2022 a ruší předchozí znění VOP. Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění.

  Za společnost 

 2. TOBUKO CZ, s.r.o.
  Rybná 716/24
  110 00 Praha 1 jednatel společnosti.